I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy Bami, dostępny pod adresem internetowym www.bami.pl, prowadzony jest przez firmę Bocian – Fabryka Mebli Tadeusz Bocian, z siedzibą w Uniszowicach 97G, 21-030 Motycz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7121438360, REGON 430017803

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bami.pl

3. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

II. SŁOWNIK POJĘĆ

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym miejsca i sposobu dostawy oraz płatności. 

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm). 

KOSZYK – element elektronicznego oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, adres dostawy oraz forma płatności.

KURIER - osoba wyznaczona do dostarczenia do wybranego  celu  różnych  przesyłek,  dokumentów,    paczek, w tym przypadku Produktu do Klienta.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana przez Sprzedającego oraz oznaczona logotypem marki BAMI. 

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego. 

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania Produktów przez Internet, jedna z form handlu elektronicznego. Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bami.pl. 

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  Bocian – Fabryka Mebli Tadeusz Bocian, z siedzibą w Uniszowicach 97G, 21-030 Motycz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7121438360, REGON 430017803, adres e-mail: bami@bocianmeble.pl

UMOWA SPRZEDAŻY ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

WADA MECHANICZNA - to uszkodzenie mechaniczne powstałe na wskutek niewłaściwego użytkowania towaru przez Klienta, wypadku lub działania siły zewnętrznej.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.) www.bami.pl/regulamin 

 

III. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy złożyć Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia, 

e-mailem (dane kontaktowe podane na Stronie Internetowej Sprzedawcy).

2. W przypadku Sklepu internetowego wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzenie Zamówienia” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie Zamówienia”. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta pełnych, wymaganych danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Produktu.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy z Bocian – Fabryka Mebli Tadeusz Bocian. sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Klientem celem weryfikacji przedłożonych danych lub poprawności złożonego Zamówienia.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

9. W przypadku, gdy po otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia, Klient zdecyduje się uzupełnić złożone Zamówienie (np. o wybór tkaniny, określenie wymiaru osłonki grzejnika), zobowiązany jest do podania takich informacji drogą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych.

10. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę Zamówienia, zgodnie z sumą wyliczoną podczas dokonania zakupów oraz przesłaną w podsumowaniu, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych.

11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

12. Strony umowy sprzedaży zobowiązane są do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanym, zgodnie z przepisami prawa.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

Sprzedawca udostępnia Klientowi formę płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 

Bocian – Fabryka Mebli Tadeusz Bocian

Uniszowice 97 G

21-030 Motycz

Santander Consumer Bank S.A.

Numer rachunku: 81 1090 2590 0000 0001 3439 0584

 

Klient zobowiązany jest do dokonania płatności pełnej kwoty Zamówienia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak płatności na rachunku Sprzedawcy  skutkuje anulowaniem Zamówienia, a Umowa sprzedaży zostaje automatycznie rozwiązana.

 

V. SPOSÓB, KOSZT I TERMIN DOSTAWY

 

1. Termin wyprodukowania zakupionego Produktu wynosi od 20 do 40 Dni Roboczych od momentu zawarcia Umowy. Jednakże w przypadku formy płatności, o której mowa w Punkcie IV niniejszego Regulaminu, termin zaczyna biec od momentu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji Zamówienia do momentu przekazania Produktu firmie transportowej.

3. Zamówienie na Produkty o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości Zamówienia, to jest po upływie najdłuższego z podanych terminów.

4. Dostawa Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest odpłatna i jej cena zależy od rodzaju zakupionego Produktu. Podczas dokonywania zakupu określonego rodzaju Produktu cena dostawy będzie widoczna dla Klienta, a po umieszczeniu Produktu w Koszyku cena dostawy zostanie automatycznie doliczona.

5. Dostawa Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest odpłatna i naliczana jest automatycznie przy składaniu Zamówienia.

6. Istnieje możliwość dostawy Produktu na terenie Europy. Koszt transportu naliczany jest indywidualnie, w zależności od miejsca dostarczenia oraz liczby, wagi i kubatury Produktu. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o fakcie transportu poza teren Rzeczypospolitej Polskiej przed lub w momencie składania Zamówienia, a podany koszt transportu podczas składania Zamówienia przyjmie formę zaliczki na poczet transportu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Sprzedawca powierza Produkt Przewoźnikowi celem dostarczenia go Klientowi. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8. W momencie otrzymania Zamówienia, w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności odbieranego Produktu ze złożonym Zamówieniem oraz czy opakowanie Produktu i sam Produkt nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest do poinformowania Kuriera oraz postępowania zgodnie z instrukcjami przez niego wydanymi celem zgłoszenia reklamacji.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania Zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo to dotyczy transakcji zawartych na terenie Polski.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) bądź drogą mailową na adres: bami@bocianmeble.pl.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej w niniejszym Regulaminie, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji fabrycznej, w stanie surowym bez lakieru lub polakierowana w kolorze białym.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej w niniejszym Regulaminie, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zwrotu Produktu nie może dokonać zatem osoba zamawiająca towar wykonywany na jego specjalne Zamówienie, uwzględniający indywidualne preferencje Klienta. Uwaga ta dotyczy Produktów, które tworzone są z szerokiej gamy dostępnych opcji, dotyczących m.in. wyboru materiałów, kolorystyki innej niż biała oraz zmiany wymiaru.

5. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego Produktu.

7. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, to jest na rachunek bankowy Klienta.

 

VII. GWARANCJA, REKAMACJA, ZWROT

 

1. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych lub prawnych.

2. Sprzedawca odpowiada za wadę towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia Wady. 

4. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez Wady.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli Wada jest nieistotna.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia Wady.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia Wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

9. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej – pocztą elektroniczną lub tradycyjną, a jej złożenie powinno zostać potwierdzone informacją telefoniczną na numer kontaktowy Sprzedającego.

10. Zawiadomienie o wadliwości przedmiotu reklamacji powinno zawierać dane osobowe Kupującego, dokument zakupu, rodzaj i datę wystąpienia Wady wraz z dokumentacją zdjęciową oraz żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

12. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Wady mechaniczne powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, wypadku, działania siły zewnętrznej. Nieobjęte gwarancją są ponadto nieautoryzowane formy ingerencji m.in. wykonywane w okresie gwarancji naprawy przez osoby do tego nieuprawnione a także, formy ingerencji czynników zewnętrznych takich jak wilgoć, ciecz, środki chemiczne.

14. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji Produktu oraz szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do Produktu.

15. W przypadku wadliwości Produktu, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

 

VIII. DANE OSOBOWE

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby można było zrealizować Zamówienie, tym samym wyraża się zgodę na ich przetwarzanie.

3. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

5. Sprzedawca gwarantuje, że dane osobowe Klienta przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

6. Każdemu Klientowi przysługuję prawo do skierowania skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, a ceny Produktów wyrażone w walucie polskiej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.